top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kiemelt jelentőséggel bír számunkra a nyitott és átlátható módon történő adatkezelés. Az Ön jogainak védelme érdekében itt tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük és védjük az Ön személyes adatait.

A tájékoztató első része általános jellegű és minden adatkezelésünkre vonatkozik, ezt követően pedig az adatkezeléseink egyes nagyobb csoportjaira adunk részletes tájékoztatást.

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. Az adatkezelő és a személyes adatok

Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. A jelen esetben az adatkezelő (az „Adatkezelő” vagy „mi”) a Szabó Imre Egyéni vállalkozó, 1148 Budapest, Lengyel utca 15. adószám: 40842431-2-42.

Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amelyből Ön azonosítható, például az Ön neve vagy telefonszáma.

2. Elérhetőségünk kérdések vagy problémák esetén

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, illetve ha az Önre vonatkozó adatok kezelésével kapcsolatban kifogása vagy aggályai merülnek fel, kérjük, hogy írjon nekünk info@lengyelutca.hu email címre. A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.

3. Az adatok forrása

Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, illetve egyéb üzleti kapcsolat során különböző módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, elsősorban az alábbi módokon:

Közvetlenül Öntől

• Szerződéses kapcsolat létesítése esetén (pl. gépjármű vagy alkatrész vásárlása, szerviz- vagy

más szolgáltatásunk igénybe vétele)

• Személyes, telefonos, vagy elektronikus (pl. emailen vagy facebook oldalunkon) érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén

• Direkt marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájárulásával vagy nyereményjátékainkban való részvételével

• Bármilyen egyéb célú személyes, telefonos, emailes vagy postai úton történő megkeresésünk útján

• Valamilyen szerződéskötéssel kapcsolatos felhívásunkra, tenderünkre vagy álláspályázatunkra való jelentkezés útján

Más forrásból

• Az ön nevében esetlegesen eljáró más személytől, ügyintézőtől

• Elektronikus vagy offline közvetítő felületen vagy szolgáltatón keresztül

• Nyilvánosan elérhető adatbázisokból vagy más forrásokból (pl. cégjegyzéki adatok)

• Az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján is

személyes adatokhoz juthatunk a weblapok használatával és egyes technikai jellemzőkkel kapcsolatban

4. Az adatok tárolásának helye

Személyes adatait elektronikusan alapvetően a saját vagy a megbízásunkból üzemeltetett szervereken

tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön vagy más helyiségeinkben, illetve esetlegesen irattárolással megbízott adatfeldolgozónknál. 

5. Az adatkezelések célja és jogalapja

Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról lentebb az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben

az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll. 

6. Az adatkezelések időtartama

Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül.

Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük.

Ha az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig.

Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Ezekben az esetekben a jogszabályi kötelezettségünk teljesítése az adattárolás jogalapja függetlenül attól, hogy az adott adatkezelésre más jogalap fennáll-e.

Ilyen jogszabályi előírást tartalmaz többek közt

• a számviteli törvény (azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla,

szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, stb.), melyeket 8

évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve

• az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.) az adóügyi bizonylatokra, melyeket

az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.

Más esetekben, például, ha az adatkezelés jogalapja valamilyen jogos érdekünk, vagy más okból

eltérünk a fentiektől, külön tájékoztatjuk Önt lentebb az adott adatkezelés időtartamáról.

7. Az adatok címzettjei

Az adatok nem hozzáférhetőek bárki számára. Egyrészt adatfeldolgozókat veszünk igénybe bizonyos

okokból, másrészt pedig szabályozzuk, hogy az Adatkezelő szervezetén belül és kívül ki férhet hozzá

az adatokhoz. A személyes adatok közlése szigorúan a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges és

ésszerű mértékre korlátozódik. Adatait nem adjuk tovább marketingcélokból a felsorolt címzetteken

kívül álló külső felekkel.

Az Adatkezelő saját szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori

munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozói vagy –előkészítői szintek

egyes munkaköreinek betöltői jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának

megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a

minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz. Belső eljárási és szervezeti

intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban

következetesen érvényesüljön.

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk

adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük, pl. egyes

hatóságok által kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén. Adatokat továbbíthatunk különösen az

alább felsorolt címzetteknek, illetve az egyes adatkezeléseknél megadott további címzetteknek:

• Bíróságok, hatóságok, helyi és központi államigazgatási szervek, amennyiben erre jogszabály

feljogosít vagy kötelez minket;

• Vállalkozóink, megbízottjaink, együttműködő partnereink vagy meghatalmazottjaink, akik

részt vesznek az adatkezeléssel járó szolgáltatás teljesítésében.

 

8. Az Ön jogai

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek 2018.

május 25-étől a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a

magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) biztosítja.

A hozzáférés joga:

Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak

kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz

a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést

kapjon. Ilyen információk pl. az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái és az Ön jogai.

Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése

első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű

mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton

nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus

formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó

pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok

kiegészítését.

A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor

visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó

személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön

hozzájárulásán alapulnak. Az adatkezelések jogalapját lentebb minden esetben feltüntetjük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat

csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben

használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását többek közt akkor kérheti, ha vitatja az adatok

pontosságát és kéri ezek ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek tartja az adatkezelésünket, de Ön ellenzi

az adatok törlését és e helyett a kezelés korlátozását kéri.

Adathordozhatósághoz való jog

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, vagy szerződés teljesítésével függ össze, Ön

jogosult arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. PDF

vagy Word) megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy

– ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen

továbbítását.

A tiltakozás joga

Kérjük, hogy ezt a bekezdést a tiltakozás jogáról fokozott figyelemmel olvassa el. Ha az adatkezelés

az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra,

hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az

adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

kapcsolódnak.

Panasztétel joga

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi

jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését

minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk.

Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: (06-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9. A tájékoztató módosításai és elérhetősége

Ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. A

tájékoztató keltét a dokumentum alján szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások

a frissített tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételre honlapunkon kerül sor.

Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az

Önt érintő változásokról.

Érvényesség kezdete: 2021. augusztus 1.

 

DIREKT MARKETING / HÍRLEVÉL

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

• az Ön vezeték- és keresztneve,

• az Ön email címe,

• az Ön lakcíme,

• az Ön telefonszáma,

Termékadatok

• autójának márkája és típusa

• autójának alvázszáma

• autójának rendszáma

Egyéb ügyféladatok

• Finanszírozási adatok

• Biztosítással kapcsolatos adatok

• Pénzügyi-forgalmi adatok

• Életkor

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását visszavonja, nem fogjuk tudni Önt

megkeresni marketing ajánlatainkkal, így ön adott esetben árkedvezményekről, akciókról,

nyereményjátékokról maradhat le.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot és akár meglévő autója márkájától és

típusától függő, vagy attól független direkt marketingajánlatokat (ideértve az információs

felméréseket, meghívókat, reklámokat, hírleveleket és nyereményjáték felhívásokat) küldhessünk

Önnek azokon a módokon, amikhez Ön hozzájárult.

Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.

4. Az adatok címzettjei

Harmadik feleknek elsősorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk

adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. E körben

különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat:

• Reklám-, marketing- és médiaügynökségek,

• Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhő alapú tárhelyszolgáltatókat, weboldal

üzemeltetőket, marketing automatizálási platformokat, levélküldő rendszereket stb.

• Postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítő, fuvarozó, fuvarszervező vállalkozások.


 

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

• az Ön vezeték- és keresztneve

• az Ön email címe

• az Ön lakcíme

• az Ön telefonszáma

Gépjárműadatok

• Alvázszám

• Rendszám

• Egyéb gépjármű műszaki és szerződéses adatok, pl. vásárlás és forgalomba helyezés dátuma

Szolgáltatás igénybevételének adatai

• Az igénybe vett szolgáltatás időpontja

• Az ön visszajelzése, a kérdésekre adott válaszai amennyiben azok személyes adatnak

minősülnek

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön tiltakozik adatai kezelése ellen, a termékeinkről és szolgáltatásainkról alkotott véleményét nem

fogjuk tudni figyelembe venni annak érdekében, hogy emelhessük szolgáltatásaink és üzleti

folyamataink minőségét.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy visszajelzést kapjunk az Ön vásárlói, ill. ügyféltapasztalatairól és ez alapján

emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minőségét.

Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az Ön

fogyasztói élményével kapcsolatos visszajelzés kéréséhez fűződő érdekünk miatt az adatok

kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy

alapvető jogait és szabadságait.

4. Az adatkezelés időtartama

A szolgáltatás igénybe vétele, illetve a gépjármű átvétele után legfeljebb 6 hónap.

5. Az adatok címzettjei

 

SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK

1. A kezelt adatok köre

Az adott termék/szolgáltatás, ill. szerződés jellegétől függően:

Kapcsolattartási/azonosítási adatok

• az Ön vezeték- és keresztneve

• az Ön email címe

• az Ön lakcíme

• az Ön telefonszáma

• az Ön állampolgársága

• az Ön egyéb természetes személyazonosító adatai

• az Ön egyes okmányainak másolatai és az abban szereplő személyes adatok

Szerződéses adatok

• Az Önnel kötött írásbeli szerződésben vagy ahhoz kapcsolódó, ill. azt helyettesítő

dokumentumban (pl. megrendelőlap) fellelhető bármilyen egyéb, személyes adatnak

minősülő információ

Gépjárműadatok

• Alvázszám

• Rendszám

• Forgalmi engedély száma

• Forgalmi engedély másolata

• Egyéb gépjármű műszaki és szerződéses adatok, pl. forgalomba helyezés dátuma

Okiratok

• Személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány fénymásolata vagy scannelt példánya

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk Önnek termékeinket értékesíteni, ill.

szolgáltatásainkat nyújtani, illetve nem tudunk adott esetben az Ön által kínált termékeket vagy

szolgáltatásokat vásárolni, illetve igénybe venni. Szintén előfordulhat, hogy vállalkozások közti (B2B)

szerződés esetén az Ön, mint kapcsolattartó adatai megadásának elmaradása azt eredményezi, hogy

a szerződés nem lesz megköthető vagy teljesíthető.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy termékeinket értékesítsük, illetve szolgáltatásokat nyújtsunk önnek,

ideértve többek közt az ingó dolgok (gépjárművek, alkatrészek, merchandise termékek) értékesítését,

illetve a profilunkba vágó szolgáltatásokat (pl. szervizelés, stb.) Az

adatkezelés célja továbbá, hogy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi szavatossági vagy

garanciális kötelezettségünket és bármilyen egyéb, szerződésben vagy jogszabályban előírt további

kötelezettségünket teljesíthessük. Amennyiben Ön kínál a részünkre terméket vagy szolgáltatást, úgy

az adatkezelés célja az, hogy ezeket igénybe vehessük.

Ha Ön nem szerződő fél, hanem egy cég vagy más jogalany nevében jár el, mint annak szerződést kötő

képviselője, megbízottja, vagy a szerződésben feltüntetett kapcsolattartója, akkor az adatkezelés célja

az Önnel kapcsolatban álló szerződő féllel kötött szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az

egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez

szükséges. Ha Ön nem szerződő fél, hanem vállalkozások közti (B2B) szerződés esetén képviselő vagy

kapcsolattartó, akkor az adatok kezelése jogos érdekünkön alapszik. Ennek lényege, hogy az Önt

foglalkoztató vagy megbízó szervezettel kötött szerződés létrejötte és teljesítése okán az adatok

kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy

alapvető jogait és szabadságait.

Az adatkezelés jogalapja továbbá jogszabályi kötelezettségünk teljesítése a szavatossági és/vagy

jótállási igényekkel kapcsolatban.

4. Az adatok címzettjei

Egyes szolgáltatásokat (pl. kiterjesztett garancia, biztosítások vagy assistance) külső partnerek

nyújtanak, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhetnek. Ezen szolgáltatások kapcsán az

adatokat partnereinknek továbbítjuk.

Egyes szolgáltatások hatósági ügyintézést is magukban foglalnak, ezekkel kapcsolatban adatokat

továbbítunk az illetékes hatóság felé (pl. új autó forgalomba helyezése).

Finanszírozás esetén adatokat továbbítunk a bevont pénzügyi szolgáltató partner felé, akik adott

esetben külön adatkezelőnek is minősülhet.

Jogvita esetén az adatokat továbbítjuk jogi képviselőnk részére.

Ha a szerződés olyan szolgáltatás nyújtására irányul, amivel összefüggésben Önt érintően

szabálysértés, bűncselekmény vagy más jogellenes magatartás következhet be (pl. bérautóval vagy

szerviz csereautóval okozott baleset vagy elkövetett szabálysértés), az adatokat továbbíthatjuk az

illetékes hatóságnak.

 

BEJÖVŐ KAPCSOLATFELVÉTEL / INGYENES

REKLÁMANYAGOK ÉS KEDVEZMÉNYEK IGÉNYLÉSE

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

• az Ön vezeték- és keresztneve

• az Ön email címe

• az Ön telefonszáma

Gépjárműadatok

• Alvázszám

• Gyártmány és Típus

• Rendszám

Egyéb adatok

• Finanszírozással kapcsolatos érdeklődés esetén pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok

• Az ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételt

fogadni, illetve Önnel kommunikálni.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk az Öntől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés,

katalógus kérés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül.

Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az

üzleti tevékenységünkhöz szükséges kommunikáció bonyolításával kapcsolatos érdekünk elsőbbséget

élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

4. Az adatkezelés időtartama

Adatait az ügyfélkapcsolat, ill. egyéb jellegű kommunikáció időtartama alatt kezeljük.

5. Az adatok címzettjei

Ha az adott érdeklődés megválaszolásához vagy kérés teljesítéséhez szükséges, adatait továbbíthatjuk

az illetékes importőr vagy márkakereskedő/márkaszerviz, illetve gyártó felé. Ha a kapcsolatfelvétel

célja valamilyen termék vagy szolgáltatás igénylése (pl. szervizkártya), az adott termék előállításához

igénybe vett megbízottjainknak vagy alvállalkozóinknak továbbítjuk az adatokat. Ha az érdeklődés

finanszírozási kérdéseket is érint, az adatokat továbbíthatjuk pénzügyi szolgáltató partnereink felé.

PÉNZMOSÁS-MEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSEK

1. A kezelt adatok köre

A pénzmosás elleni törvény (azaz a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról 2017. évi LIII. tv., a „Pmt.”) szerinti ügyfél azonosításhoz a törvényben előírt

adatok és okiratmásolatok.

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk a Pmt.-ben meghatározott ügyfélazonosítást

elvégezni, így nem fogadhatunk el kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó

készpénzfizetést.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy eleget tegyünk a Pmt.-ben előírt jogi kötelezettségeinknek.

Az adatkezelés jogalapja a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

4. Az adatok címzettjei

A Pmt. által meghatározott esetekben vagy hatósági megkeresés esetén a Pmt. szerinti hatóságok

részére teljesítünk adatszolgáltatást vagy teszünk bejelentést.

ÁLLÁSAJÁNLATRA JELENTKEZŐK

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok

• az Ön vezeték- és keresztneve

• az Ön postacíme

• az Ön email címe

• az Ön telefonszáma

CV adatok

• végzettségek, korábbi munkahelyek, tapasztalat

• jelenlegi vagy korábbi bérezésével kapcsolatos adatok

• önéletrajzában, motivációs levelében vagy a felvételi eljárás során más módon közölt,

személyes adatnak minősülő bármilyen további információ

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Az adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk jelentkezését feldolgozni és azzal kapcsolatban visszajelzést

adni.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye számunkra a kiválasztási folyamat lebonyolítását,

meggyőződhessünk az Ön alkalmasságáról a meghirdetett állásra és eldönthessük, kinek teszünk

szerződéskötési ajánlatot.

Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy a

felvételi folyamat lebonyolításával kapcsolatos érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem

korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

4. Az adatkezelés időtartama

Sikertelen pályázat esetén adatait a kiválasztási folyamat befejezésétől számított négy hónapig

kezeljük tekintettel arra, hogy amennyiben a kiválasztott jelölt munkaviszonya a próbaidő alatt

megszűnik, újra fontolóra vehessük az Ön pályázatát. Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés

megkötésétől adatait a külön munkavállalói adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük.

 

WEBOLDAL LÁTOGATÓK (COOKIE-SZABÁLYZAT)

Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat ( vagy másképp „sütiket”)

helyez el számítógépe internetes böngészőjében. A cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói

személyes adatok tekintetében adatkezelést folytatunk. A sütik a felhasználó által meglátogatott

honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén)

elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat

tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a

weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának

nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, ezek egyszersmind az adatkezelés céljai.

A következő típusú sütiket helyezheti el webszerverünk az Ön berendezésén:

Anonim analitikus sütik

Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű látogatottságát vizsgáló

elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldalt látogatók száma, az

az időtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató

hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más módon). Az analitikus sütik tehát az Ön

internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a

látogatói elégedettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget.

Profilkezelési (azonosító) sütik

A weboldalunk lehetővé teheti a felhasználó számára, hogy személyes adatainak megadásával

regisztráljon, majd ezt követően weboldalunkon bejelentkezzen. Az azonosító sütik így lehetővé teszik

a felhasználói azonosítók, elmentett információk kezelését, és ezáltal az egymást követő honlap

látogatások alkalmával a felhasználó egyedi azonosítását és valamely engedélyezett tartalomhoz való

hozzáférését.

Harmadik féltől származó, reklámozást szolgáló sütik

A weboldalunkon működő, harmadik fél által viselkedésalapú reklámozás érdekében alkalmazott sütik

használatával a harmadik fél például nyomon követi azt, hogy mennyi felhasználó látta, valamint

mennyi felhasználó látta többször az adott reklámot. Harmadik fél által használt sütik tekintetében a

harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó, amelyek tartalmára nincs befolyásunk és amit

javaslunk külön áttanulmányozni.

Harmadik féltől származó egyéb sütik

A weboldal harmadik féltől származó sütik segítségével a látogatók internetezési szokásait tudja

nyomon követni, ezáltal különböző szolgáltatások igénybevételét tudja ajánlani a látogatóknak, úgy

mint katalógus igénylése, vagy tesztvezetésre történő jelentkezés. Ezen sütik működéséből adódóan

sem nekünk, sem harmadik félnek nincsen hozzáférése a másik fél által használt sütikben tárolt

információkhoz.

Flash sütik (helyi megosztott objektumok)

Weboldalunkon lehetséges, hogy multimédiás tartalmat helyezünk el, aminek lejátszása az Adobe

Flash Player program használatával történik. A flash sütik, vagy másnéven a helyi megosztott

objektumok a weboldalon található videó vagy audió tartalom lejátszásához szükséges technikai

adatokat tárolnak (képminőség, hálózati link, sebesség). Alkalmasak meghatározott szolgáltatások

nyújtására (pl. ún „auto-resume”) és a médiatartalommal kapcsolatos felhasználói preferenciák

elmentésére.

A cookie-kkal végzett adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik. Hozzájárulás hiányában, illetve a

korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat az Ön

berendezésén.

A cookie-k felhasználók általi kezelése

A sütiket – a flash sütik kivételével - a felhasználók bármikor eltávolíthatják internetes böngészőjük

Beállítások menüjében. A felhasználók továbbá ugyanitt beállíthatják a sütik használatának

engedélyezését és tiltását. Ennek részletes módját az Ön által használt böngésző működési

dokumentációja tartalmazza. A Flash sütik szintén a felhasználó végberendezésén kerülnek tárolásra,

azonban a böngészőben ezek kezelésére nincs lehetőség. Az ilyen jellegű sütiket manuálisan az Adobe

weboldalán található mindenkori tájékoztatásban foglaltak szerint lehet törölni, vagy a beállításaikat

módosítani.

bottom of page